Archive news

2019-njy ýylyň 25 — 26-njy aprelinde Aşgabatda «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly XI halkara ylmy maslahat we halkara sergi-ýarmarka geçiriler

0
939
Salgysy:
г. Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
21-11-73, 21-11-16, 21-02-97, 39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86

«Türkmen atlary» döwlet birleşigi hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2019-njy ýylyň 25 — 26-njy apreli aralygynda «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly XI halkara ylmy maslahaty we halkara sergi-ýarmarkany geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar. 

Serginiň iş wagtlary: 

25-nji aprelde sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

26-njy aprelde sagat 10:00-dan 16:00-a çenli. 

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär. 

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 21-11-73, 21-11-16, 21-02-97, 39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň