Soňky habarlar

Arhiw

2019-njy ýylyň 25 — 26-njy aprelinde Aşgabatda «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly XI halkara ylmy maslahat we halkara sergi-ýarmarka geçiriler

0
26568
Salgysy:
г. Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
21-11-73, 21-11-16, 21-02-97, 39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86
Soňky täzelenme:

«Türkmen atlary» döwlet birleşigi hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2019-njy ýylyň 25 — 26-njy apreli aralygynda «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly XI halkara ylmy maslahaty we halkara sergi-ýarmarkany geçirýär.
Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar. 
Serginiň iş wagtlary: 
25-nji aprelde sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
26-njy aprelde sagat 10:00-dan 16:00-a çenli. 
Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär. 
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 21-11-73, 21-11-16, 21-02-97, 39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler