Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatrynda 2019-njy ýylyň aprel aýynda görkeziljek sahna oýunlarynyň tertibi

0
5935
Salgysy:
г. Ашгабат, ул. Героглы, 65
Telefon belgiňiz:
94-29-98
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry
05.04.2019 ý. «Ynam! Umyt! Söýgi!» 19:00
06.04.2019 ý. «Arşin mala alan» 19:00
07.04.2019 ý. «Talyp söýgüsi» 19:00
12.04.2019 ý. «Ykbal öwrümleri» 19:00
13.04.2019 ý. «Bir Selbiniň yşkynda» 19:00
14.04.2019 ý. «Bir ojakda iki dünýä» 19:00
19.04.2019 ý. «Etme oglan sen oýun» 19:00
20.04.2019 ý. «Körpe gelin» 19:00
21.04.2019 ý. «Sawçy hem sallahlar» 19:00
26.04.2019 ý. «Päk söýginiň güýji» 19:00
27.04.2019 ý. «Nurana şekiller» 19:00
28.04.2019 ý. «Harman däli» 19:00
Teatryň salgysy: Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň 65-nji jaýy.
Teatryň telefon belgileri: Kabulhana 94-06-12, kassa 94-29-98.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler