Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek oýunlaryň tertibi (29-31.03.19)

0
4197
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda
29.03.2019 ý. — «Dessembil», 19:00-da.
30.03.2019 ý. — «Saňa ýalan, maňa çyn», 19:00-da.
31.03.2019 ý. — «Ýüpek ýoly — ýürek ýoly», 19:00-da.
*****
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda
29.03.2019 ý. — «Ak alaňlaryň aýdymy», 19:00-da.
30.03.2019 ý. — «Etme, oglan, sen oýun!», 19:00-da.
31.03.2019 ý. — «Bir ojakda iki dünýä», 19:00-da.
*****
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
29.03.2019 ý. — «Gyzaryp ýaşan şapak», 19:00-da.
30.03.2019 ý. — «Hak aşyklar», 19:00-da.
31.03.2019 ý. — «Görogly we Agaýunus», 19:00-da.
*****
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
29.03.2019 ý. — «Iki hojaýynyň hyzmatkäri», 19:00-da.
30.03.2019 ý. — «Körpe we Karlson», 12:00-da, «Söýgim meniň», 19:00-da.
31.03.2019 ý. — «Bir we iki», 12:00-da, «Wah, gara gözler», 19:00-da.
*****
Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda
30.03.2019 ý. — «Göroglynyň döreýşi», 19:00-da.
31.03.2019 ý. — «Çynymy aýtsam», 19:00-da.
*****
Türkmen döwlet gurjak teatrynda
30.03.2019 ý. — «Enemiň owlajygy», 12:00-da, «Bagda bolan bir waka», 19:00-da.
31.03.2019 ý. — «Böwenjik», 12:00-da, «Arşyn mal alan», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler