Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek oýunlaryň tertibi (22-24.03.19)

0
4198
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatrynda
22.03.2019 ý. — «Ependi ýa-da gülkünç goňşy», 19:00-da.
23.03.2019 ý. — «Gelinler», 19:00-da.
24.03.2019 ý. — «Däli Domrul», 19:00-da.
*****
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda
22.03.2019 ý. — «Aýdym-sazly gülki sowgady», 19:00-da. 
23.03.2019 ý. — «Nurana şekiller», 19:00-da.
24.03.2019 ý. — «Talyp söýgüsi», 19:00-da. 
*****
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda
22.03.2019 ý. — «Milli bahar baýramynyň şanyna toý tutalyň joşa-joşa!» atly sahnalaşdyrylan aýdym-sazly, gülküli tomaşa, 19:00-da.
23.03.2019 ý. — «Döwletli döwran geldi», 19:00-da.
24.03.2019 ý. — «Oýun ― bir, maza ― iki», 19:00-da.
*****
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda
22.03.2019 ý. — «Arşin mal alan», 19:00-da.
23.03.2019 ý. — «Gyrmyzy papajyk», 12:00-da, «Päk we günäli», 19:00-da.
24.03.2019 ý. — «Ädikli pişik», 12:00-da, «Ýüreklere ýol», 19:00-da.
*****
Türkmen döwlet gurjak teatrynda
22.03.2019 ý. — «Jüýteniň toýy», 19:00-da.
23.03.2019 ý. — «Öweý eje», 12:00-da, «Çagaly öý bazar», 19:00-da.  
24.03.2019 ý. — «Altyn jüýje», 12:00-da, «Aşyklar», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler