Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 11 ýyllygy mynasybetli sergi geçiriler

0
743
Salgysy:
г. Ашхабад, Чандыбиль шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
21-23-64, 21-23-75/76

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 2019-njy ýylyň 16 — 17-nji marty aralygynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 11 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçileriniň önümleriniň sergi-ýarmarkasyny hem-de Birleşmäniň agzalarynyň maslahatyny geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň, türkmen işewürlerini şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagtlary:

16-njy mart sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

17-nji mart sagat 10:00-dan 17:00-a çenli.


Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär. 

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýy. 

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 21-23-64, 21-23-75/76.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň