Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 11 ýyllygy mynasybetli sergi geçiriler

0
25331
Salgysy:
г. Ашхабад, Чандыбиль шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
21-23-64, 21-23-75/76
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi 2019-njy ýylyň 16 — 17-nji marty aralygynda Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň 11 ýyllygy mynasybetli Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçileriniň önümleriniň sergi-ýarmarkasyny hem-de Birleşmäniň agzalarynyň maslahatyny geçirýär.
Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalarynyň, türkmen işewürlerini şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.
Serginiň iş wagtlary:
16-njy mart sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
17-nji mart sagat 10:00-dan 17:00-a çenli.

Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär. 
Salgysy: Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýy. 
Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 21-23-64, 21-23-75/76.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler