Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek oýunlaryň tertibi (08-10.03.19)

0
4597
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry
08.03.2019 ý. — «Zeminiň görki siz, bagtyýar zenanlar!» atly sahnalaşdyrylan edebi-sazly, gülküli tomaşa, 17:00-da, 19:00-da.
09.03.2019 ý. — «Deň etmän — duş etmez», 19:00-da.
10.03.2019 ý. — «Hindi rowaýaty», 19:00-da.
****
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry
08.03.2019 ý. — «Körpe gelin», 16:00-da, 19:00-da.
09.03.2019 ý. — «Gel kenara, söwer ýar!», 19:00-da.
10.03.2019 ý. — «Körpe gelin», 19:00-da.
****
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry
08.03.2019 ý. — «Hüwdi», 19:00-da.
09.03.2019 ý. — «Elwan ýaglykly serwim», 19:00-da.
10.03.2019 ý. — «Gyzaryp ýaşan şapak», 19:00-da.
****
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry
08.03.2019 ý. — «Zeminiň görki siz, bagtyýar zenanlar!» atly sahnalaşdyrylan edebi-sazly, gülküli tomaşa, 19:00-da.
09.03.2019 ý. — «Lukman Aýbolit», 12:00-da, «Hanuma», 19:00-da.
10.03.2019 ý. — «Dýuýmjagaz», 12:00-da, «Derňewçi», 19:00-da.
****
Türkmen döwlet gurjak teatry
08.03.2019 ý. — «Gülki sowgady», 19:00-da.
09.03.2019 ý. — «Bir towşanjyk bar eken...», 12:00-da, «Söýgi bizi halas eder», 19:00-da.
10.03.2019 ý. — «Ýeserje güjük», 12:00-da, «Söýgi köprüsi», 19:00-da.
****
Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry
09.03.2019 ý. — «Kämillige ýol açan döwür», 19:00-da.
10.03.2019 ý. — «Gülki agşamy», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler