Arhiw

Aşgabadyň teatrlarynda görkeziljek oýunlaryň tertibi (01-03.03.19)

0
4733
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry
01.03.2019 ý. — «Seniň wepaň üçin», 19:00-da.
02.03.2019 ý. — «Gelinler», 19:00-da.
03.03.2019 ý. — «Deň etmän, duş etmez», 19:00-da.
****
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry
01.03.2019 ý. — «Päk söýginiň güýji», 19:00-da.
02.03.2019 ý. — «Bir Selbiniň yşkynda», 19:00-da.
03.03.2019 ý. — «Ynam! Umyt! Söýgi!», 19:00-da.
****
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry
01.03.2019 ý. — «Söýgi duralgasy», 19:00-da.
02.03.2019 ý. — «Gumly gelin», 19:00-da.
03.03.2019 ý. —«Geliň, gülşeliň», 19:00-da.
****
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry
01.03.2019 ý. — «Andro we Sandro», 19:00-da.
02.03.2019 ý. — «Üç jojujak we çal möjek», 12:00-da, «Andro we Sandro», 19:00-da.
03.03.2019 ý. —«Prostokwaşinaly üç dost», 12:00-da, «Dogruçyl bolmaly», 19:00-da.
****
Türkmen döwlet gurjak teatry
02.03.2019 ý. — «Towşanjygyň öýi», 12:00-da, «Wah, bu söýgi-dä!», 19:00-da.
03.03.2019 ý. —«Şadyýan sazandalar», 12:00-da, «Japbaklar», 19:00-da.
****
Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry
02.03.2019 ý. —«Çynymy aýtsam...», 19:00-da.
03.03.2019 ý. —«Söýgi bar ýerinde...», 19:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler