Soňky habarlar

Arhiw

Mary welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

0
33099
Salgysy:
Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň 41-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
8(522) 6-06-05, 6-06-21, faks: 8(522) 6-33-73.
Soňky täzelenme:

Mary welaýat häkimligi Murgap etrabynyň Birleşik obasynda 500 orunlyk orta mekdebiň, Mary şäheriniň Bitaraplyk köçesiniň ugrunda 500 orunlyk orta mekdebiň, Baýramaly etrabynyň Ýalkym geňeşliginiň Ýalkym obasynda 500 orunlyk orta mekdebiň, Wekilbazar etrabynyň J.Atajanow adyndaky geňeşliginiň Haşyrdyk obasynda 320 orunlyk çagalar bagynyň, Mary şäheriniň Gökje ýaşaýyş jaý toplumynyň çäginde 320 orunlyk çagalar bagynyň, Tagtabazar etrabynyň Saryýazy geňeşliginiň Saryýazy basynda 160 orunlyk çagalar bagynyň, Sakarçäge etrabynyň Akýap geňeşliginiň Akýap obasynda 320 orunlyk çagalar bagynyň, Mary şäheriniň 1-nji Saglyk öýüniň durkuny täzelemek we Türkmengala etrabynyň kuwwatlylygy bir gije-gündizde 25 000 m3 suw arassalaýjy desganyň gurluşyklaryny ýerine ýetirmek üçin potratçylary saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edýär.
Bäsleşik teklipleri şu ýylyň 28-nji fewralyna, sagat 18:00-a çenli kabul edilýär.
Biziň salgymyz: Mary şäheriniň Mollanepes köçesiniň 41-nji jaýy. 
Habarlaşmak üçin telefonlarymyz: 8(522) 6-06-05, 6-06-21, faks: 8(522) 6-33-73.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler