Soňky habarlar

Arhiw

Ahal welaýat häkimligi bäsleşik yglan edýär

0
32525
Salgysy:
Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheri, Ahal köçesiniň 4-nji jaýy
Telefon belgiňiz:
(+993 137) 33-4-17, 33-5-40. Faks: (+993 12) 57-43-27
Soňky täzelenme:

Ahal welaýatynyň häkimligi welaýatyň etraplarynda we Tejen şäherinde suw, lagym we elektrik üpjünçiligi ulgamlaryny hem-de täze awtoulag ýollaryny (köçeleri) gurmak, hereket edýänleriniň durkuny täzelemek we olary umumy ulgama birikdirmek işleri boýunça bäsleşik yglan edýär.
Ähli isleg bildirýän ýuridiki taraplar sargytnamalaryny we tekliplerini şu salga ýollamaly: Ahal welaýatynyň Ak bugdaý etrabynyň Änew şäheri, Ahal köçesiniň 4-nji jaýy (Ahal welaýatynyň Düýpli gurluşyk müdirligi).
Teklipler şu bildiriş çap edilen gününden başlap, on bäş günüň dowamynda kabul edilýär. 
Habarlaşmak üçin telefonlar: (+993 137) 33-4-17, 33-5-40. Faks: (+993 12) 57-43-27.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler