Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» atly XXIII halkara maslahat we halkara sergi geçiriler

0
5047
Salgysy:
г. Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
39-88-86, 39-88-87, 40-30-67.
Soňky täzelenme:

«Türkmennebit» döwlet konserni hem-de Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2018-nji ýylyň 20—22-nji noýabry aralygynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2018» atly XXIII halkara maslahaty we halkara sergini geçirýär
Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar. 
Serginiň iş wagty:
20-nji noýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
21-nji noýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
22-nji noýabrda sagat 10:00-dan 15:00-a çenli.
Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär. Salgysy: Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýy. 
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-86, 39-88-87, 40-30-67.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler