Archive news

«Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara sergisi we maslahat geçiriler

0
1352
Salgysy:
Отел «Сейрана», (Аваза)
Telefon belgiňiz:
39-25-84, 95-73-54

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti  bilen bilelikde 2018-nji ýylyň 9 — 10-njy oktýabrynda «Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara syýahatçylyk sergisini we maslahaty, şeýle hem Beýik Ýüpek ýolunyň ýurtlarynyň syýahatçylyk kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagyny we taryhy ýadygärliklerini giňden tanyşdyrýan syýahatçylyk forumyny geçirýär

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

9-njy oktýabrda sagat 10:00-dan — 18:00-a çenli;

10-njy oktýabrda sagat 10:00-dan — 15:00-a çenli.

Sergi «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Seýrana» myhmanhanasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-25-84, 95-73-54.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň