Soňky habarlar

Arhiw

«Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara sergisi we maslahat geçiriler

0
5988
Salgysy:
Отел «Сейрана», (Аваза)
Telefon belgiňiz:
39-25-84, 95-73-54
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti  bilen bilelikde 2018-nji ýylyň 9 — 10-njy oktýabrynda «Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara syýahatçylyk sergisini we maslahaty, şeýle hem Beýik Ýüpek ýolunyň ýurtlarynyň syýahatçylyk kompaniýalarynyň gatnaşmagynda Türkmenistanyň syýahatçylyk pudagyny we taryhy ýadygärliklerini giňden tanyşdyrýan syýahatçylyk forumyny geçirýär
Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.
Serginiň iş wagty:
9-njy oktýabrda sagat 10:00-dan — 18:00-a çenli;
10-njy oktýabrda sagat 10:00-dan — 15:00-a çenli.
Sergi «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Seýrana» myhmanhanasynda geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-25-84, 95-73-54.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler