Arhiw

Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň sergisi

0
5988
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбиль шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagaty edarasy Türkmenistanyň ministrlikleri we pudak edaralary bilen bilelikde 2018-nji ýylyň 18—19-njy sentýabrynda Türkmenistanyň ykdysady üstünlikleriniň Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününiň 27 ýyllyk baýramyna bagyşlanan sergisini geçirýär.
Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.
Serginiň wagty:
18-nji sentýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
19-njy sentýabrda sagat 10:00-dan 17:00-a çenli.
Sergi aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler