Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergi we ylmy maslahat geçiriler

0
6363
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбиль шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
44-47-26, 44-47-56
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Türkmenistanyň Energetika ministrligi 2018-nji ýylyň 6 — 8-nji sentýabry aralygynda «Türkmenistanyň energetika senagatynyň ösüşiniň esasy ugurlary» atly halkara sergisini  we ylmy maslahaty geçirýär.
Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar. 
Serginiň iş wagty:
6-njy sentýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
7-nji sentýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
8-nji sentýabrda sagat 10:00-dan 15:00-a çenli.
Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-85-(84)-(83)-(82)-(81)-(38).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler