Soňky habarlar

Arhiw

«Daýhan hojalyk hyzmaty» HJ

0
24285
Salgysy:
Aşgabat ş., 1944-nji (Zähmet) köçäniň 101-nji jaýy
Telefon belgiňiz:
(993 12) 76-97-08/10
Pocta:
dhhtm@mail.ru
Soňky täzelenme:

Howalandyryjy we ähli zerur bolan närseler bilen enjamlaşdyrylan ammar jaýyny (tutýan meýdany 418,7 i.d.m., uzynlygy 36,4 m., ini 11,8 m., beýikligi 8 m.) kärendesine berýändigini habar berýär, şeýle hem aşakdaky enjamlary satuwa hödürleýär:
1. “John Deere” we “Belarus” traktorlarynyň hem-de oba hojalyk tehnikalarynyň gerekli şaýlary.
2. “MTT-4U” kysymly ýere mineral dökün döküjiniň gerekli şaýlary.
3. Dizel generatory «WOLWO» 260 kWt. 
4.  Kiçi traktorlar we oba hojalyk tehnikasy (Hytaý).
5. Kebşirleme enjamy 250 amp (ABª).
6. Howa kompressory HR5-8 (ABª).
7. H görnüşli pres 7Z985 25 tonn. (ABª).
8. Dwigateli we tizligi üýtgediş gutyny söküp aýyrmak üçin göteriji, 1 t. (ABª).
9. Traktorlaryň we oba hojalyk tehnikalarynyň aşagyna goýulýan demir enjam, 10 t. 18-30 we 28-46 (ABª). 
10. Çizel, Ç-1.8.
11. Ýap gazyjy, ÝG-0.6.
12. Ýap gazyjy, ÝG-0.9.
13. KPN, 3-2.1.
14. Pel ediji, PE-0.9.
15. Borona (Türkiýe).
16. Diskaly borona (Türkiýe).
17. Mekgejöweniň başyndan onuň çigitlerini (tohumlaryny) bölüp alýan enjam.
18. Kätmen.
19. Podşipnikleriň, atanaklaýyn çatylýan gurluşlaryň we salnikleriň dürli görnüşleri.
20. Açarlar toplumynyň dürli görnüşleri.
21. Borozdorez (keş çekiji). 
22. Dilnowaz (uly, kiçi). 
Kärhanamyzda traktorlaryň we awtomobilleriň dizel ýangyç nasoslaryny hem abatlaýarys. 
Bahasy ylalaşyk esasynda. Tölegler TMM, nagt we nagt däl görnüşde bolup biler. Oba hojalyk tehnikalary we enjamlary Türkmenistanyň döwlet sanawyna girizilendir. 1 göterim karzyň resmileşdirilmegi hem mümkindir. 
Salgymyz: Aşgabat ş., 1944-nji (Zähmet) köçäniň 101-nji jaýy. Tel:. (993 12) 76-97-08/10. Faks: (993 12) 76-97-05. E-mail: dhhtm@mail.ru

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler