Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi halkara bäsleşigi yglan edýär

0
20327
Salgysy:
Арчабил шаёлы, 84
Telefon belgiňiz:
44-47-26, 44-47-56
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Ahal welaýatynyň Gökdepe etrabynda ýyllyk kuwwaty 30 müň tonna pagtany gaýtadan işlemäge niýetlenen döwrebap pagta arassalaýjy kärhananyň we onuň düzüminde ýyllyk kuwwaty 4,0 million pogon metr bolan dokalmaýan matany öndürýän önümçilik bölüminiň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça HALKARA BÄSLEŞIK yglan edýär
Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär we resmileşdirilýär. Haýyşnamalar şu bildirişiň gazetde çap edilen gününden başlap, 2018-nji ýylyň 29-njy sentýabryna çenli kabul edilýär.
Habarlaşmak üçin telefonlar: 44-47-26, 44-47-56

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler