Soňky habarlar

Arhiw

«Saglyk—2018» atly halkara sergini we ylmy maslahat geçiriler

0
6575
Salgysy:
Торгово-промышленная палата Туркменистана
Telefon belgiňiz:
39-88-81(82)(83)(84)(85)(86). Факс: 39-89-49
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Türkmenistanyň söwda-senagat edarasy bilen bilelikde 2018-nji ýylyň 20 — 22-nji iýuly aralygynda «Saglyk—2018» atly halkara sergini we ylmy maslahaty geçirýär.
Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudaklaýyn dolandyryş edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar. 
Serginiň iş wagty:
20-nji iýulda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;
21-nji iýulda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;
22-nji iýulda sagat 10.00-dan 15.00-a çenli.
Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän binasynda geçirilýär. 
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-81(82)(83)(84)(85). Faks: 39-89-49.

Degişli dokumentler
CATF.pdf
1e6b5e18f2c3a5b288e2b1c52e462c7a863227-425x3003.jpg

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler