Soňky habarlar

Arhiw

«Söwda we hyzmat – 2018» atly sergi-ýarmarka geçiriler

0
7984
Salgysy:
Торгово-промышленная палата Туркменистана
Telefon belgiňiz:
39-88-70; 39-88-81/82/83/84/85/86
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Sergiler zalynda 2018-nji ýylyň 26-28-nji iýuny aralygynda «SÖWDA WE HYZMAT – 2018» atly sergi-ýarmarkasy geçirilýär.  

Bu sergi-ýarmarkasyna ýurdumyzyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, paýtagtymyzyň ýaşaýjylaryny we myhmanlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini çagyrýarys! 

Serginiň iş wagty:

26-njy iýunda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

27-njy iýunda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;

28-nji iýunda sagat 10:00-dan 17:00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda, Söwda- senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-88-85-(84)-(83)-(82)-(81)-(38)

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler