Arhiw

«Dünýä nusgalykdyr türkmen dokmasy» atly dokma önümleriniň halkara sergisi geçiriler

0
9184
Salgysy:
Торгово-промышленной палаты Туркменистана по адресу: г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Dokma senagaty ministrligi 2018-nji ýylyň 27 — 28-nji maýynda «Dünýä nusgalykdyr türkmen dokmasy» atly dokma önümleriniň halkara sergisini we türkmen halyşynaslarynyň bütindünýä jemgyýetiniň XVIII mejlisini geçirýär.
Guraýjy topar ýurdumyzyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:
27-nji maýda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
28-nji maýda sagat 10:00-dan 16:00-a çenli.

Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän binasynda geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-70, 39-88-81-(82)-(83)-(84)-(85)-(86).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler