Soňky habarlar

Arhiw

«Ak şäherim Aşgabat» atly ХVII köpugurly halkara sergi geçiriler

0
8567
Salgysy:
Торгово-промышленной палаты Туркменистана по адресу: г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
39-88-70, 39-88-81/82/83/84/85/86
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de Aşgabat şäher häkimligi 2018-nji ýylyň 24 — 25-nji maýy aralygynda «Ak şäherim Aşgabat» atly XVII köpugurly
halkara sergisini geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagtlary:
24-nji maý — sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;
25-nji maý — sagat 10.00-dan 15.00-a çenli.

Sergi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän binasynda geçirilýär.
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-70, 39-88-81-(82)-(83)-(84)-(85)-(86).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler