Arhiw

Türkmenistanda «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly X halkara sergi-ýarmarka geçiriler

0
6498
Salgysy:
Торгово-промышленный палата Турк­менистана по адресу: г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
39-88-70, 39-88-81-(82)-(83)-(84)-(85)-(86)
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy hem-de «Türkmen atlary» döwlet birleşigi 2018-nji ýylyň 26 — 27-nji apreli aralygynda «Türkmen bedewi we dünýäniň seýisçilik sungaty» atly X halkara ylmy maslahaty we halkara sergi-ýarmarkany geçirýär.

Guraýjy topar Türkmenistanyň dahylly ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

26-njy aprel sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

27-nji aprel sagat 10.00-dan 16.00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-70, 39-88-81-(82)-(83)-(84)-(85)-(86).

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler