Soňky habarlar

Arhiw

Aşgabatda Moskwanyň Sirk ussatlarynyň çykyşlary guralar.

0
16290
Salgysy:
Государственный Цирк Туркменистана
Telefon belgiňiz:
36-10-34, 36-10-95, Tелефоны для групповых заявок: ­865 60-25-24­; ­863 01-52-42­; ­864 05-44-82­.
Soňky täzelenme:

2017-nji ýylyň 17-nji dekabryndan 14-nji ýanwaryna çenli Moskwanyň Sirki «Laureatlara Salam!» atly sirk tomaşasyny hödürleýär.

Halkara festiwallarynyň baýraklarynyň eýeleri, başarjaň artistleriň dürli žanyrlardaky ýiti, göz gamaşdyryjy çykyşlary, şeýle-de geçigaplaň, itler, krokodiller, ýylanlar we beýlekiler ýaly tälim berlen haýwanlaryň, jandarlaryň haýran galdyryjy çykyşlary size garaşýar!

Petekler her gün sirkiň kassalarynda 10:00-dan 19:00-a çenli satylar. Petekleriň bahasy 20 manatdan 50 manada çenli. 

Başlaýan wagty: iş günleri 19:00 (tertipde üýtgeşmeler bolup biler). Dynç we baýramçylyk günleri 12:00, 15:00, 19:00.

4 ýaşa çenli çagalar üçin bir uly ýaşlynyň ýany bilen petegiň bolmagynda girmek mugt (ýer bermezlik bilen, ýany bilen dogluş şahadatnamany getirmeli).

Telefonlary: 36-10-34, 36-10-95.

Toparlaýyn sargytlar üçin: 865 60-25-24;  863 01-52-42; 864 05-44-82.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler