Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy 2017-nji ýylyň 14—15-nji noýabrynda Owganystan boýunça 7-nji sebitleýin ykdysady hyzmatdaşlyk maslahatynyň (RECCA VII) çäginde bilelikdäki söwda sergisini geçirýär

0
8950
Salgysy:
Выставка проводится в здании бизнес-центра «Мизан» по адресу: г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 55.
Telefon belgiňiz:
39-88-81 /82/83/84/85/86.
Soňky täzelenme:

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

14-nji noýabrda sagat 15.00-dan 18.00-a çenli;

15-nji noýabrda  sagat 10.00-dan 18.00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 55-nji jaýynda ýerleşýän “Mizan” täjirçilik merkezinde geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-81/82/83/84/85/86.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler