Soňky habarlar

Arhiw

«Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2017» atly XXII halkara maslahat we halkara sergi geçiriler

0
9383
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasy
Telefon belgiňiz:
39-88-87-(86)-(83), 39-89-49
Soňky täzelenme:

«Türkmennebit» döwlet konserni Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy bilen bilelikde 2017-nji ýylyň 2-4-nji noýabrynda «Türkmenistanyň nebiti we gazy — 2017» atly XXII halkara maslahaty we halkara sergini geçirýär

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

2-nji noýabrda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

3-nji noýabrda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

4-nji noýabrda sagat 10.00-dan 15.00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-88-87-(86)-(83), 39-89-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler