Soňky habarlar

Arhiw

«Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara syýahatçylyk sergi we maslahat geçiriler

0
8376
Salgysy:
Отел «Сейрана», расположенного в Национальной туристической зоне «Аваза».
Telefon belgiňiz:
39-88-87/86/83, 39-89-49
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Türkmenistanyň Syýahatçylyk baradaky döwlet komiteti bilen bilelikde 2017-nji ýylyň 1-2-nji noýabrynda «Syýahatçylyk we gezelenç» atly halkara syýahatçylyk sergini we maslahaty geçirýärler

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, ýurdumyzyň raýatlaryny, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

1-nji noýabrda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

2-nji noýabrda sagat 10.00-dan 15.00-a çenli.

Sergi «Awaza» milli syýahatçylyk zolagynda ýerleşýän «Seýrana» myhmanhanasynda geçiriler

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 39-88-87-(86)-(83), 39-89-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler