Arhiw

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lot boýunça öň yglan edilen halkara bäsleşigiň möhletini uzaldýar

0
22430
Salgysy:
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
Telefon belgiňiz:
40-06-41
Soňky täzelenme:

Lot N1. Halkara talaplara laýyk gelýän derman serişdelerini satyn almak.

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almak zerur.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik resminamalarynyň toplumynyň tabşyrylmaly wagty 2017-nji ýylyň 11-nji awgustyna, sagat 18.00-a çenli.

Salgymyz: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

Habarlaşmak üçin telefony: 40-06-41.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler