Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi Balkan welaýatynyň Balkanabat şäheriniň 1-nji saglyk öýi üçin gerek bolan lukmançylyk enjamyny satyn almak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

0
24166
Salgysy:
Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi
Telefon belgiňiz:
40-06-41
Soňky täzelenme:

Bäsleşige gatnaşmak üçin ýazuw görnüşindäki arzany tabşyryp, bäsleşik resminamalarynyň toplumyny almak zerur.

Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.

Bäsleşik resminamalarynyň toplumynyň tabşyrylmaly wagty 2017-nji ýylyň 10-njy awgustyna, sagat 18.00-a çenli.

Salgymyz: Türkmenistan, Aşgabat şäheri, Arçabil şaýoly, 20, Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi.

Habarlaşmak üçin telefony: 40-06-41.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler