Soňky habarlar

Arhiw

«Söwda we hyzmat — 2017» atly sergi-ýarmarka geçiriler

0
9441
Salgysy:
Чандыбил шаёлы, 143.
Telefon belgiňiz:
39-88-87/85/86/38, 39-89-49.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasy Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrligi bilen bilelikde 2017-nji ýylyň 27—28-nji iýunynda «Söwda we hyzmat — 2017» atly sergi-ýarmarkasyny geçirýär

Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, türkmen işewürlerini, daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini, şeýle hem ýurdumyzyň raýatlaryny sergä çagyrýar.

Serginiň iş wagty:

27-nji iýunda sagat 10.00-dan 18.00-a çenli;

28-nji iýunda sagat 10.00-dan 17.00-a çenli.

Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 39-88-87-(86)-(85)-(38), 39-89-49.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler