Archive news

Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi awtobuslary milli manatda satyn almak üçin aşakdaky lotlar boýunça bäsleşigi gaýtadan yglan edýär

0
7298
Salgysy:
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 126, отдел ВЭС.
Telefon belgiňiz:
39-03-37, 39-03-36, 39-03-35.

Türkmenistanyň Awtomobil ulaglary ministrligi awtobuslary milli manatda satyn almak üçin aşakdaky lotlar boýunça bäsleşigi gaýtadan yglan edýärLot N1 — ýolagçy gatnatmak üçin ýokary geçijiligi bolan orta synply awtobus, 50 sanyLot N2 — oba ýerleri üçin niýetlenen orta synply awtobus, 250 sanyÄhli gatnaşmak isleýänlere teklip edilýär:— bäsleşige gatnaşmak üçin gatnaşyjynyň doly adyny, hukuk statusyny, hasaba alnan ýurduny we rekwizitlerini görkezmek bilen ýazmaça talapnama berilmeli;— lotlaryň spesifikasiýasyny, tehniki talaplaryň we şertnamanyň esasy şertlerini almaly;— bäsleşik resminamalarynyň bukjasyny almak üçin ABŞ-nyň 200 (iki ýüz) dollaryny ýa-da manat ekwiwalentinde (GBüS tölegsiz we bank harçlamasyz) yzyna gaýtarylmasyz tölenilýär.Bäsleşik teklipleri şu bildiriş çap edilenden soň 30 iş gününiň dowamynda, iň soňky gün sagat 12.00-a çenli kabul edilýär.Pul serişdelerini geçirmek üçin hasap arza tabşyrylanda berilýär.Bäsleşik teklipli bukja aşakda görkezilen salga ugradylmaly. Oňa hasaplaşyk hasaba pul serişdeleri geçirilenden soň serediljekdir.Doly maglumaty şu salgy boýunça almak mümkindir: Aşgabat ş., Arçabil şaýolunyň 126-njy jaýy. Daşary ykdysady aragatnaşyk bölümi.Sowallar boýunça telefon belgileri: 39-03-34, 39-03-35.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň