Soňky habarlar

Arhiw

Senagat önümlerini öndürmek boýunça işi ygtyýarlylandyrmak hakynda Düzgünnama tassyklandy

22:1715.05.2023
0
27112

Senagat gurluşyk materiallaryny, önümlerini we konstruksiýalaryny öndürmek boýunça işi ygtyýarlylandyrmak hakynda Düzgünnama tassyklanyldy. «Watan» habarlar gepleşiginde habar berlişi ýaly, döwlet Baştutany şu gün bu baradaky degişli Karara, «Işiň aýry-aýry görnüşlerini ygtyýarlylandyrmak hakynda» Türkmenistanyň Kanunyna we «Türkmenistanda ygtyýarlylandyrmak işini guramagy kämilleşdirmek hakynda» Türkmenistanyň Prezidentiniň 2020-nji ýylyň 29-njy maýynda çykaran 1771-nji Kararyna laýyklykda gol çekdi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň