Arhiw

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýetiniň agzalary Baku şäherinde gulluk iş saparynda bolarlar

23:0728.06.2022
0
3743
Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýetiniň agzalary Baku şäherinde gulluk iş saparynda bolarlar

Türkmenistanyň Prezidenti Buýruga gol çekdi. Resminama laýyklykda, Goşulyşmazlyk Hereketiniň Parlament torunyň duşuşygyna — «Ählumumy parahatçylyga we durnukly ösüşe ýardam etmekde milli parlamentleriň ornuny ýokarlandyrmak» atly maslahata hem-de onuň çäklerinde geçiriljek çärelere we duşuşyklara gatnaşmak üçin, Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň wekiliýetiniň agzalaryna 2022-nji ýylyň 30-njy iýunynda Azerbaýjan Respublikasynyň Baku şäherine gulluk iş saparyna gitmäge rugsat berildi.

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň