“Amul — Hazar 2018”: ralliçiler “Garagum ýalkymyna” bardy

18:1513.09.2018
0
5924
“Amul — Hazar 2018”:  ralliçiler “Garagum ýalkymyna” bardy

12-nji sentýabrda ir bilen “Amul — Hazar 2018” awtorallisine gatnaşyjylar öz ulaglarynda Lebap we Mary welaýatlarynyň dolandyryş çäginiň serhediniň golaýynda ýerleşýän “Mary” düşelgesinden çykyp, ýaryşyň ikinji tapgyrynyň badalga aljak ýerine tarap ugradylar.
Şol gün agşamara “Amul — Hazar 2018” awtorallisine gatnaşyjylar Ahal welaýatynda ýerleşýän ikinji “Garagum ýalkymy” düşelgesine ýetdiler. Şu gün irden ýaryş ýolunyň uzynlygy 228 kilometrden ybarat nobatdaky bölegini geçmek üçin ulaglaryň 75-sinden 55-si badalga aldylar.
Sürüjileriň belleýişleri ýaly, ýoluň birinji tapgyry ýeňil bolmady. Ikinji ýoluň çylşyrymlylygy hem ondan birneme ýeňilräk boldy — ýaryşa gatnaşyjylar Garagumuň çägeliklerine öwrenişdiler we “Garagum ýalkymy” düşelgesine ynamly ýetdiler.
Bäsleşigiň umumy hasabynda ispan sürüjileri Nani Roma we Aleks Haro öňdeligi saklamagy dowam etdirýärler. Ýöne, Beýik Britaniýadan gelen sürüji Garri Hant we onuň kömekçisi Wouter Rosgaar pellehanada ispanlary ozup geçip, şu günki ýaryşyň ýeňijileri boldular. Pellehana üçünji bolup türkmen sürüjileri Hojaguly Annamämmedow we Gaýgysyz Akmyradow ýetdiler. Ýaryşyň öňdebaryjylarynyň aralary bary-ýogy birnäçe minut bilen tapawutlanýar.
Ýük awtoulaglarynyň arasynda russiýaly Aýrat Mardeýewiň we Dmitriý Sotnikowyň dolandyrýan KAMAZ ulaglarynyň ikisi pellehana ilkinji bolup ýetdiler. Bu ugurda üçünji orny Sergeý Wýazowiçiň dolandyrýan belarus MAZ-y eýeledi.
Iň çalt awtoulaglarynyň onlugyna MAZ awtoulagynyň türkmen-belarus sürüjileri — Aleksandr Wasilewskiý, Dmitriý Wihrenko we Begnazar Nurýagdyýew girdiler. Olar “Amul — Hazar” ýolunyň ikinji tapgyrynyň geçilýän döwründe bäş ölçege çykdylar.
Ýeke-täk sürüji zenan bolan Ýuliýa Migunowa hem öz kömekçisi Igor Petenko bilen tapawutlandy. Olaryň Toýotasy T2 derejesinde ilkinji boldy.
Düşelgä gelen batlaryna ýadaw myhmanlar bereketli saçak, medeni maksatnama hem-de ýurdumyzyň iň bir meşhur gymmatlyklary bilen tanyşmaga mümkinçilik aldylar.
Düşelgede ralliniň guramaçysy Žan Lui Şlesseri doglan güni bilen gutladylar. Ady rowaýata öwrülen ulag sürüjisi türkmen topragynda öz 70 ýaşynyň toýuny belledi.
Ýaryş dowam edýär. 13-nji sentýabrda onuň üçünji tapgyry badalga alýar. Awtoralla gatnaşyjylar 236 kilometr aralygy geçerler. Şondan soňra olara “Altyn asyr” Türkmen kölüniň öňündäki düşelgede dynç alyş garaşýar.

gala blog level3
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň