Soňky habarlar

Arhiw

Eýeçilik hukugyna garamazdan Türkmenistanda hereket edýän ähli edaralaryň, kärhanalaryň, guramalaryň dykgatyna!

0
2394
Telefon belgiňiz:
+99313735196
Pocta:
muhammed210@mail.ru
Bahasy:
1000
Türkmenistanda hereket edýän kanunlara laýyklykda, ulanyş guýylary bar bolan ýerasty suwlaryndan peýdalanyjylar, Türkmenistanyň Döwlet suw kadastryna girizmäge degişli ähli (ýerastyndan alynýan suwlaryň möçberi, onuň hili baradaky we beýleki) zerur maglumatlary Döwlet geologiýa-gözegçilik gullugyna bermäge borçludyrlar. Habarlaşmak üçin: 800137 35-1-96
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler