Последние новости

Архив новостей

Eýeçilik hukugyna garamazdan Türkmenistanda hereket edýän ähli edaralaryň, kärhanalaryň, guramalaryň dykgatyna!

0
2390
Телефон:
+99313735196
Почта:
muhammed210@mail.ru
Цена:
1000
Türkmenistanda hereket edýän kanunlara laýyklykda, ulanyş guýylary bar bolan ýerasty suwlaryndan peýdalanyjylar, Türkmenistanyň Döwlet suw kadastryna girizmäge degişli ähli (ýerastyndan alynýan suwlaryň möçberi, onuň hili baradaky we beýleki) zerur maglumatlary Döwlet geologiýa-gözegçilik gullugyna bermäge borçludyrlar. Habarlaşmak üçin: 800137 35-1-96
Комментарии
Для того, чтобы оставить комментарий, авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
По теме