Soňky habarlar

Arhiw

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edildi

0
3427
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy
Telefon belgiňiz:
39-46-32, 39-46-38, 39-46-39.
Web adres:
e.fineconomic.gov.tm
Soňky täzelenme:

1. Lot ¹407.
Welaýatyň Jemagat hojalygy birleşiginiň etrap-şäherleriniň köçelerinde ýol çyzgylaryny çyzmak we ýol geçelgelerini bellik etmek üçin ýol boýagyny we goşmaça serişdelerini satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

2. Lot ¹408
Welaýatyň Jemagat hojalygy birleşiginiň tabynlygyndaky Jemagat hojalygy müdirlikleriniň hasabynda duran awtoulaglar üçin ätiýaçlyk şaýlaryny satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

Bäsleşik 2023-nji ýylyň 4-nji sentýabrynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary aşakdaky salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz.

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy, Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi. Telefon belgileri: 39-46-32, 39-46-38, 39-46-39.

Maglumatlar e.fineconomic.gov.tm internet sahypasynda hem ýerleşdirildi.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler