Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti Arkadag şäheriniň häkimligi bilen bilelikde öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

0
3527
Salgysy:
город Аркадаг, Аркадаг шаёлы, 30.
Telefon belgiňiz:
+99312 57-29-08.
Pocta:
adk@sanly.tm
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Prezidentiniň ýanyndaky Arkadag şäheriniň gurluşygy boýunça döwlet komiteti Arkadag şäheriniň häkimligi bilen bilelikde, Arkadag şäheriniň gurluşygynyň ikinji tapgyrynda gurulmaly binalaryň we desgalaryň taslamalaryny düzmek we gurmak boýunça öň yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Arkadag şäheriniň häkimliginiň edara binasynda 2023-nji ýylyň 31-nji awgustyna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Arkadag şäheriniň Arkadag şaýolunyň 30-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: +99312 57-29-08.

Elektron salgysy: adk@sanly.tm

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler