Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň «Parahat — 7» ýaşaýyş toplumynda ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin bäsleşik yglan edýär

0
4365
Salgysy:
г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 84.
Telefon belgiňiz:
44-46-64, 44-46-77.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäheriniň «Parahat — 7» ýaşaýyş toplumynda aşakdaky lotlar boýunça ýaşaýyş jaýlaryny gurmak üçin bäsleşik yglan edýär.

LOT — ¹1 Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda 9 gatly, 64 öýli;

— Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrliginiň buýurmagynda 9 gatly, 48 öýli;

— Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň buýurmagynda 9 gatly, 32 öýli;

— Türkmenistanyň Goranmak ministrliginiň buýurmagynda 9 gatly, 32 öýli;

— «Türkmengaz» döwlet konserniniň buýurmagynda 9 gatly, 48 öýli ýaşaýyş jaýlaryny gurmak.

LOT — ¹2 Türkmenistanyň Söwda we daşary ykdysady aragatnaşyklar ministrliginiň buýurmagynda 9 gatly, 32 öýli;

— «Türkmenstandartlary» baş döwlet gullugynyň buýurmagynda 9 gatly, 48 öýli;

— Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň buýurmagynda 9 gatly, 64 öýli;

— «Türkmenaragatnaşyk» agentliginiň buýurmagynda 9 gatly, 48 öýli;

— Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň buýurmagynda 9 gatly, 32 öýli ýaşaýyş jaýlaryny gurmak.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 13-nji iýulyna çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-64, 44-46-77.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler