Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Merkezi banky açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär

0
5101
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy.
Telefon belgiňiz:
+993 12 38-10-27, 38-15-25, 38-14-27.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Merkezi banky bankda ornaşdyrylan «DE La Rue International Limited» kompaniýasynyň banknotlary we şaýy pullary saýpallaýjy, gaplaýjy «DLR — 7000» kysymly enjamda bejergi işlerini geçirmek, zerurlyga görä programmalaşdyrmak, ätiýaçlyk şaýlaryny çalyşmak we enjamy ulanyşa taýýar edip işe goýbermek boýunça açyk görnüşli bäsleşik yglan edýär.

Bäsleşige gatnaşmaga isleg bildirýän taraplaryň teklipleri şu habaryň ýerleşdirilen gününden başlap, 30 (otuz) iş gününiň dowamynda aşakdaky salgy boýunça kabul edilýär: Aşgabat şäheriniň Bitarap Türkmenistan şaýolunyň 36-njy jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: +993 12 38-10-27, 38-15-25, 38-14-27.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler