Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi harytlary satyn almak boýunça yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar

0
4019
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.
Telefon belgiňiz:
40-04-79.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrligi aşakdaky lotlarda görkezilen harytlary satyn almak boýunça yglan edilen bäsleşigiň möhletini uzaldýar.

Lot ¹ 3 — Enäniň we çaganyň saglygyny goraýyş ylmy-kliniki merkezi üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot ¹ 4 — Merkezi kazyýet lukmançylyk edarasy üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot ¹ 5 — «Gaýragoýulmasyz tiz kömek» merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny, sarp ediş serişdelerini hem-de barlaghana reaktiwlerini satyn almak.

Lot ¹ 12 — Onkologiýa ylmy-kliniki merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot ¹ 13 — Kardiologiýa ylmy-kliniki merkezli hassahana üçin lukmançylyk sarp ediş serişdelerini satyn almak.

Lot ¹ 14 — Saglygy goraýyş-anyklaýyş merkezi üçin lukmançylyk enjamlaryny hem-de saglygy goraýyş maksatly serişdeleri satyn almak.

Bäsleşik boýunça teklipler şu habaryň ýerleşdirilen gününden başlap, 30 (otuz) günüň dowamynda Türkmenistanyň Saglygy goraýyş we derman senagaty ministrliginiň binasynda kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 20-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 40-04-79.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler