Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi bäsleşik yglan edýär

0
8220
Salgysy:
г.Ашхабад, Арчабил шаёлы, 84.
Telefon belgiňiz:
44-46-64, 44-46-77.
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi şäheriň Gurtly ýaşaýyş toplumynda binalary we desgalary gurmak üçin bäsleşik yglan edýär.

Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda:

TIP 1-1 — 4 sany 4 gatly, 68 öýli we 2 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;

TIP 1-2 — 4 sany 4 gatly, 68 öýli we 2 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;

TIP 1-3 — 4 sany 4 gatly, 68 öýli we 2 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;

TIP 1-4 — 4 sany 4 gatly, 68 öýli we 2 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;

TIP 2-1 — 4 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;

TIP 2-2 — 4 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;

TIP 2-3 — 4 sany 4 gatly, 40 öýli ýaşaýyş jaýyny;

TIP 3 — 6 sany 4 gatly, 40 öýli   ýaşaýyş jaýyny;

TIP 4 — 4 sany 4 gatly, 40 öýli   ýaşaýyş jaýyny;

720 orunlyk orta mekdebiň, 320 orunlyk çagalar bagynyň binalaryny, seýilgähi, ýaşaýyş toplumynyň içerki awtomobil ýollaryny, daşarky eltiji we içerki agyz suw hem-de lagym geçiriji ulgamlaryny.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň buýurmagynda:

söwda we dynç alyş merkezini;

TIP 1-1 — 1 sany 2 gatly;

TIP 1-2 — 1 sany 2 gatly;

TIP 1-3 — 1 sany 2 gatly;

TIP 1-4 — 1 sany 2 gatly;

TIP 2-1 — 1 sany 2 gatly;

TIP 2-2 — 1 sany 2 gatly;

TIP 2-3 — 1 sany 2 gatly söwda we hyzmat öýlerini.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary, teklipleri ministrligiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar 2023-nji ýylyň 25-nji apreline çenli kabul edilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýy.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-64, 44-46-77.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler