Arhiw

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik yglan edildi

0
6781
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Telefon belgiňiz:
39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.
Soňky täzelenme:

1.LOT ¹ 19.
Welaýat adalat bölüminiň, döwlet kepillendiriş edarasynyň hem-de adwokatlar kollegiýasynyň edara jaýynyň gurluşygy üçin gurluşyk harytlaryny we enjamlary satyn almak.
Satyn alyjy: Balkan welaýat häkimligi.

Bäsleşik 2023-nji ýylyň 3-nji martynda geçirilýär. Bäsleşige gatnaşmak üçin gerekli resminamalary, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar baradaky maglumatlary şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmalar esasynda alyp bilersiňiz:

Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

Telefon belgileri: 39-46-39, 39-46-38, 39-46-32.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler