Soňky habarlar

Arhiw

«Ýakisime: Ýeriň metamorfozy» atly ýapon keramikasynyň Aşgabatdaky sergisi

1
70207
Salgysy:
Ашхабад, улица 2002 (Алишера Навои), дом 88
Telefon belgiňiz:
+99312926752
Soňky täzelenme:

Ýaponlaryň «Ýakisime: Ýeriň metamorfozy» atlandyrylýan ýakylmadyk keramikalaryň sergisi 7-nji martda Türkmenistanyň şekillendiriş sungaty muzeýinde öz işine başlady.

Sergi 28-nji marta çenli hepdaniň sişenbe (Muzeýiň dynç güni) gününden başga her güni 9:00 — 18:00 aralygynda dowam edýär.

Bu sergä islendik adam gatnaşyp biler.

Ýaponiýanyň gaznasynyň göçme sergisiniň guralmagynyň esasy sebäbi Ýaponiýa bilen Türkmenistanyň arasyndaky dostlukly halkara diplomatik gatnaşyklaryň 30 ýyllygy mynasybetli bolup, bu ilçihana tarapyndan ýubileý senäni bellemek babatda meýilleşdirilen uly göwrümli çäredir.

Salgysy: Aşgabat ş., 2002-nji köçe (Alyşir Nowaýy), 88-nji jaý;
Telefon belgisi: +99312926752.
   

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler