Arhiw

2021-nji ýylyň maý aýynda ýurdumyzyň teatrlarynda görkeziljek sahna oýunlarynyň sanawy

0
6017
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatry

 •     7 maý "Ömür daragty" sagat 19:00
 •     8 maý "Gelinler" sagat 19:00
 •     9 maý "Syrly sandyk" sagat 19:00

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

 •     9 maý "Gülki agşamy" sagat 16:00, 19:00

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

 •     7 maý "Söýgi duralgasy" sagat 19:00
 •     8 maý “Alty gelin” sagat 19:00
 •     9 maý “Geliň gülşeliň” sagat 19:00

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

 •     7 maz "Naýbaşy ýigit" sagat 19:00
 •     8 maý "Biz hökman duşuşarys" sagat 19:00
 •     9 maý "Meniň dostlarym,nähili ajaýyp birleşik" sagat 19:00

Türkmenistanyň Mollanepes  adyndaky talyplar teatry

 •     7 maý "Arşyn mal alan" sagat 19:00
 •     8 maý “Gülki agşamy” sagat 19:00
 •     9 maý “Gülki agşamy” sagat 19:00

Türkmen döwlet gurjak teatry

 •     7 maý “Geliň gülşeliň” sagat 12:00
 •     8 maý “Külbejik” sagat 12:00,
 •     8 maý "Jüýteniň toýy" sagat 19:00
 •     9 maý “Külbejik” sagat 12:00
 •     9 maý "Gurjakgyz" sagat 16:00, 19:00

Türkmenistanyň döwlet sirki

 •     7 maý “Sirk tomaşasy” sagat 19:00
 •     8 maý “Sirk tomaşasy” sagat 15:00; 19:00
 •     9 maý “Sirk tomaşasy” sagat 15:00; 19:00

 

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler