Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi öň yglan edilen halkara bäsleşigiň möhletini uzaldýar

0
1657
Salgysy:
г. Ашхабад, Арчабил шаёлы, 84.
Telefon belgiňiz:
44-46-36, 44-46-64, 44-46-77.

Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrligi Aşgabat şäher häkimliginiň buýurmagynda Aşgabat şäherinde beýikligi 300 metr bolan binanyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça öň yglan edilen halkara bäsleşigiň möhletini uzaldýar.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 84-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Gurluşyk we binagärlik ministrliginiň Bazary öwreniş we daşary ykdysady gatnaşyklar müdirliginde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Haýyşnamalar şu bildirişiň goýulan gününden başlap, 2021-nji ýylyň 11-nji fewralyna çenli kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 44-46-36, 44-46-64, 44-46-77.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler