Soňky habarlar

Arhiw

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik

0
986
Salgysy:
Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy.
Telefon belgiňiz:
39-46-32; 39-46-38.

Harytlar, işler we hyzmatlar bilen üpjün edijileri saýlap almak boýunça bäsleşik.

1. LOT ¹1. Türkmenistanyň Döwlet ýer kadastrynyň awtomatlaşdyrylan geomaglumat ulgamyny işläp taýýarlamagyň tehniki ýumşuna laýyklykda ýörite programma üpjünçiligini satyn almak.

Satyn alyjy: Türkmenistanyň Oba hojalyk we daşky gurşawy goramak ministrligi.

Bäsleşik 2021-nji ýylyň 27-nji ýanwarynda geçirilýär.

Bäsleşige gatnaşmak üçin gerek resminamalar, harytlary (işleri, hyzmatlary) üpjün etmek boýunça şertler, möçberler we beýleki materiallar barada maglumaty şu salgyda ýerleşýän bäsleşik toparyndan ýüztutmaňyzyň esasynda alyp bilersiňiz:

Salgymyz: Aşgabat şäheriniň Arçabil şaýolunyň 156-njy jaýy. Türkmenistanyň Maliýe we ykdysadyýet ministrligi.

Telefon belgileri: 39-46-32; 39-46-38.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler