Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi bäsleşik yglan edýär

0
4778
Salgysy:
г. Ашхабад, А.Ниязов шаёлы, 174
Telefon belgiňiz:
21-23-47, 21-23-48.

Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi Aşgabat şäheriniň Görogly köçesiniň ugrunda ýokary okuw mekdebiniň binalarynyň taslamasyny düzmek we gurmak boýunça bäsleşik yglan edýär.

Gyzyklanma bildirýän taraplaryň haýyşnamalary we teklipleri Aşgabat şäheriniň A.Nyýazow şaýolunyň 174-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň gurluşyk bölüminde bellenilen tertipde kabul edilýär hem-de resmileşdirilýär.

Bäsleşik teklipli bukjalar bildiriş çap edilenden soň, 30 (otuz) günüň dowamynda kabul edilýär.

Habarlaşmak üçin telefon belgileri: 21-23-47, 21-23-48.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler