Soňky habarlar

Arhiw

27-28-nji noýabrda «Türkmentel — 2019» atly XII halkara sergi we ylmy maslahat geçiriler

0
80024
Salgysy:
г.Ашхабад, Чандыбил шаёлы, 143
Telefon belgiňiz:
44-90-99, 44-91-91, 44-90-98, 39-88-70, 39-88-81/82/83
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Senagat we kommunikasiýa ministrliginiň «Türkmenaragatnaşyk» agentligi Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynda 2019-njy ýylyň 27-28-nji noýabrynda Telearagatnaşyk, telemetriýa, habar beriş tilsimatlarynyň we teleradioýaýradyş enjamlarynyň «Türkmentel — 2019» atly XII halkara sergisini we ylmy maslahaty geçirýär.
Guraýjy topar Türkmenistanyň ministrlikleriniň we pudak edaralarynyň bilermenlerini hem-de hünärmenlerini, Senagatçylar we telekeçiler birleşmesiniň agzalaryny, türkmen işewürlerini, şeýle hem daşary ýurt kompaniýalarynyň wekillerini sergä çagyrýar.
Serginiň iş wagty:
27-nji noýabrda sagat 10:00-dan 18:00-a çenli;
28-nji noýabrda sagat 10:00-dan 16:00-a çenli.
Sergi Aşgabat şäheriniň Çandybil şaýolunyň 143-nji jaýynda ýerleşýän Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda geçirilýär. 
Habarlaşmak üçin telefon belgilerimiz: 44-90-99, 44-91-91, 44-90-98, 39-88-70, 39-88-81/82/83.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler