Soňky habarlar

Arhiw

“Olimp” orta sport mekdebine okuwçylar kabul edilýär

0
91288
Salgysy:
Aşgabat şäheri, Sokolowskiý köçesi jaý 78.
Telefon belgiňiz:
34-66-36, 34-66-15
Soňky täzelenme:

“Olimp” orta sport mekdebine 2019-2020-nji okuw ýylynda okuwa girmäge isleg bildirýän 7-nji synpy tamamlaýan okuwçylaryň dykgatyna

“Olimp” orta sport mekdebine sportuň basketbol, futbol, grek-rim göreşi, erkin göreş, dzýudo göreşi, agyr atletika, boks we ýeňil atletika görnüşleri boýunça ýurdumyzyň ähli welaýatlaryndan we Aşgabat şäherinden okuwçylar kabul edilýär.

2019-njy ýylyň 01-27-nji iýuly aralygynda ýokarda görkezilen sport görnüşleri boýunça Aşgabat şäherinde “Olimp” orta sport mekdebinde kabul edilýär. Okuwçylaryň medisina barlagy, synag esasynda saýlap almak bäsleşigi 2019-njy ýylyň 29-njy iýulyndan - 03-nji awgusty aralygynda geçirilýär.

Salgysy: Aşgabat şäheri, Sokolowskiý köçesi jaý 78.

Habarlaşmak üçin telefon belgisi: 34-66-36, 34-66-15.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler