Soňky habarlar

Archive news

Türkmenistanyň tomaşa jaýlarynda

0
495

Türkmenistanyň Baş drama teatry

8-nji fewralda «Şadyýan wäşiler», 19:00-da.

9-njy fewralda «Täsin söýgi», 19:00-da.

10-njy fewralda «Ýusup-Züleýha», 19:00-da.

Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry

8-nji fewralda «Söýgi bizi halas eder», 19:00-da.

9-njy fewralda «Gel kenara söwer ýar», 19:00-da.

10-njy fewralda «Talyp söýgüsi», 19:00-da.

Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry

8-nji fewralda «Galkynan göwünler», 19:00-da.

9-njy fewralda «Elwan ýaglykly serwim», 19:00-da.

10-njy fewralda «Gumly gelin», 19:00-da.

A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry

8-nji fewralda «Hanuma», 19:00-da.

9-njy fewralda «Biz hökman duşuşarys», 19:00-da.

10-njy fewralda «Iki aganyň hyzmatkäri», 19:00-da.

Türkmen döwlet gurjak teatry

9-njy fewralda «Ýüz tylla», 12:00-da, «Iň hezil gün», 19:00-da.

10-njy fewralda «Aldar köse»,12:00-da, «Bagda bolan bir waka», 19:00-da.

Türkmenistanyň döwlet sirki

9-njy fewralda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 18:00-da.

10-njy fewralda «Täsin, şowhunly çykyşlar», 12:00, 16:00-da.


Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Meňzeş täzelikler
Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň