Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň tomaşa jaýlarynda

0
5529
Soňky täzelenme:

Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky baş drama teatrynda 
14-nji dekabrda «Saňa ýalan, maňa çyn», sagat 19:00-da. 
15-nji dekabrda «Sen söýseň meni», sagat 19:00-da. 
16-njy dekabrda «Däli Domrul», sagat 19:00-da.
A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatrynda 
14-nji dekabrda «Iki aganyň hyzmatkäri», sagat 19:00-da. 
15-nji dekabrda «Amanat giýew», sagat 19:00-da. 
16-njy dekabrda «Ýüreklere ýol», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly-drama teatrynda 
14-nji dekabrda «Etme, oglan, sen oýun», sagat 19:00-da. 
15-nji dekabrda «Sawçy hem sallahlar», sagat 19:00-da. 
16-njy dekabrda «Tumar şa», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatrynda 
15-nji dekabrda «Mämmetjan», sagat 19:00-da. 
16-njy dekabrda «Kämillige ýol açan döwür», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatrynda 
14-nji dekabrda «Söýgi duralgasy», sagat 19:00-da. 
15-nji dekabrda «Oýun bir, maza iki», sagat 19:00-da. 
16-njy dekabrda «Akýigit we Zümerret», sagat 19:00-da.
Türkmen döwlet Gurjak teatrynda 
15-nji dekabrda «Şadyýan sazandalar», sagat 12:00-da, «Iň hezil gün», sagat 19:00-da. 
16-njy dekabrda «Taýharjyk», sagat 12:00-da, «Aşyklar agşamy», sagat 19:00-da.
Türkmenistanyň döwlet sirkinde 
15-nji dekabrda şowhunly, täsin çykyşlar, sagat 18:00-da. 
16-njy dekabrda şowhunly, täsin çykyşlar, sagat 16:00-da.

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler