Soňky habarlar

Arhiw

Türkmenistanyň Döwlet sirkinde we teatrlarynda görkeziljek sahnalaryň meýilnamasy

0
4851
Soňky täzelenme:

2018-nji ýylyň 30-njy noýabry
19:00 — Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry «Giýewleriň bäsleşigi»
19:00 — Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry «Arşin mal alan»
19:00 — Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry «Sawçylar»
19:00 — A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry «Hanuma»
2018-nji ýylyň 1-nji dekabry
19:00 — Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry «Döwlet guşy»
19:00 — Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry «Bir Selbiniň yşgynda»
19:00 — Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry «Goja çynar»
19:00 — A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry «Naýbaşy ýigit»
19:00 — Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry «Kämillige ýol açan döwür»
12:00,  19:00 — Türkmen döwlet gurjak teatry «Altyn jüýje» «Japbaklar»
18:00 — Türkmenistanyň Döwlet sirki Şowhunly täsin çykyşlar
2018-nji ýylyň 2-nji dekabry
19:00 — Türkmenistanyň Beýik Saparmyrat Türkmenbaşy adyndaky Baş drama teatry «Mejbury tebip bolan»
19:00 — Türkmenistanyň Magtymguly adyndaky milli sazly drama teatry «Talyp söýgüsi»
19:00 — Türkmenistanyň Alp Arslan adyndaky milli drama teatry «Galkynan göwünler»
19:00 — A.S.Puşkin adyndaky döwlet rus drama teatry «Betpällik we söýgi»
19:00 — Türkmenistanyň Mollanepes adyndaky talyplar teatry «Söýgi bar ýerinde»
12:00,  19:00 — Türkmen döwlet gurjak teatry «Kerwenbaşynyň ogly» «Aşyklar»
12:00, 16:00 —Türkmenistanyň Döwlet sirki Şowhunly täsin çykyşlar

Eger-de siz sözlemde harp ýalňyşy gören bolsaňyz, şol sözi saýlap Ctrl+Enter basyň

Teswirler
Teswir ýazmak üçin içeri giriň ýa-da registrasiýa boluň
Meňzeş täzelikler